โอคาเกะซามาเดะ คำขอบคุณที่สะท้อนแง่งามของมุมมองการใช้ชีวิต ที่ก่อเกิดพลังงานดีๆ ให้กับผู้รับและแม้กับผู้ให้อย่างไม่คาดคิด ...