Storytelling หรือ #การเล่าเรื่อง หากนำมาใช้เล่าประกอบ #สินค้า ให้เป็น จะมีพลังดึงดูดให้ลูกค้าอยากรู้จักและอยากได้สินค้ามากขึ้น มาดูตัวอย่างธุรกิจญี่ปุ่นกันว่า มีวิธีเล่าเรื่องและต่อยอดเป็น Business model ...

Moment Marketing เทรนด์การตลาดจากญี่ปุ่น เป็นการทำการตลาดเฉพาะ ณ ช่วงเวลาหนึ่ง ชวนให้ลูกค้ารู้สึกพิเศษและอยากมีส่วนร่วม • เข้าใจภาพกว้างของวิถีชีวิตของลูกค้าที่ไม่เหมือนกันในแต่ละยุค (1970s-1980s | ...