คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิที่จะเรียนรู้ และควรจะได้เรียนรู้ตลอดชีวิตมาร่วมกันฝึกทักษะทางความคิดความสามารถ และสติปัญญาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ที่  CHULA MOOC  ประชาสัมพันธ์การเปิดให้ลงทะเบียน CHULA MOOC ประจำเดือนพฤษภาคม ...