โดย ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ ผู้เขียนหนังสือเรื่อง ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น พร้อมเฉลยหลักคิดแบบปรัชญาบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่นที่ทำให้องค์กรค่อย ๆ ...