คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มาเรียนรู้แบบ ไร้ขีดจำกัด กัน! ANYONE CAN LEARN

มาเรียนรู้แบบ ไร้ขีดจำกัด กัน! ANYONE CAN LEARN

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิที่จะเรียนรู้ และควรจะ
ได้เรียนรู้ตลอดชีวิตมาร่วมกันฝึกทักษะทางความคิด
ความสามารถ และสติปัญญาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของตนเองได้ที่ CHULA MOOC