โดย ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ ผู้เขียนหนังสือเรื่อง ริเน็น สร้างธุรกิจ 100 ปี ด้วยหลักคิดแบบญี่ปุ่น พร้อมเฉลยหลักคิดแบบปรัชญาบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่นที่ทำให้องค์กรค่อย ๆ ...

คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิที่จะเรียนรู้ และควรจะได้เรียนรู้ตลอดชีวิตมาร่วมกันฝึกทักษะทางความคิดความสามารถ และสติปัญญาเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ที่  CHULA MOOC  ประชาสัมพันธ์การเปิดให้ลงทะเบียน CHULA MOOC ประจำเดือนพฤษภาคม ...